ค่านิยมหลัก 12 ประการ
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135736
  • Language : thai
  • Number of Pages : 82
  • File Size : 30.69 MB

\"ค่านิยมหลัก 12 ประการ\" เล่มนี้ ได้มุ่งปลูกฝังให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนที่ดีงาม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีความเข้าใจเเละเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขเเละความเจริญก้าวหน้าของชาติสารบัญข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัรย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบันข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วมข้อ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อมข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอันงดงามข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งบันข้อ 7 เข้าใจ เรียนรู้ การประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายผู้น้อยรู้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ข้อ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

สนทนาภาษาไทย ฉบับเร่งรัด Ebook

฿195.00

Tags: -

line